• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecchotin.sk spravuje Obec Chotín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chotín 

Obecný úrad   486

946 31 Chotín

E – mail: starosta@chotin.sk

 

Ing. FRANTIŠEK MAGYARI

starosta obce
Tel.: +421 905 236 729
E-mail: starosta@chotin.sk
PaedDr. RANCSÓ ANDREA
zástupca starostu
Tel.: +421 918 578 586
HELENA CSINTALANOVÁ    Tel.: +421 35 788 60 90
                                                    E-mail: helena.csintalanova@chotin.sk
Vybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku
( Územné a stavebné konanie - vybavuje Spoločný stavebný úrad so sídlom v Komárne, podateľňa dokladov je na obecnom úrade v Chotíne )
Vybavovanie odborných agend v oblasti životného prostredia
Civilná ochrana
Spracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb
Vydávanie osvedčení SHR
Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov
Vydávanie súpisných čísiel
Osvedčovanie listín a podpisov
Matrika
Pokladňa
Evidencia obyvateľstva
Ing. EDIT SMÉJA   Tel.: +421 35 788 60 91
                                      E-mail: edit.smeja@chotin.sk
Vydávanie rybárskych lístkov a potvrdení
Osvedčovanie listín a podpisov
Personalistika
Príjem relácií do miestneho rozhlasu
Fakturácia
 
 HELENA TANKA       Tel: +421911 380 003                             
                                          E-mail: helena.tanka@chotin.sk
Sociálna agenda
Správa miestnych daní
Správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Menšie obecné služby
Strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením
Evidencia platieb za nájomné byty
Podateľňa

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok
    8:00-12:00
12:30-16:00
Utorok
    8:00-12:00
12:30-16:00
Streda
    8:00-12:00
12:30-17:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
    8:00-12:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.
Dunajská 12
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk