• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasná tvár obce

Obec s 1425 obyvateľmi leží 11 km severovýchodne od Komárna v Podunajskej nížine, v nadmorskej výške 109 - 121 m. Juhozápadná časť odlesneného chotára je na močaristej nive Žitavy, severovýchodná časť na nižších terasách pokrytých piesčitými sprašami a viatými pieskami. Na nive má lužné a nivné pôdy, na terasách černozemné a mačinové.  

Chotínske piesky sú od roku 1953 štátnou prírodnou rezerváciou. Na rozlohe vyše 7 ha žijú pieskomilné a suchomilné rastlinné a živočíšne spoločenstvá na stabilizovaných pieskových dunách. Ich vrstvy naviatych vápnitých pieskov dosahujú výšku 2 až 3 m. Hlavným cieľom je ochrana vzácneho koníka stepného, ktorý sa tu vyskytuje v hojnom počte. Hodnotnými prírodnými územiami v chotári obce sú Chotínsky starý cintorín (hojný výskyt chráneného kavyľa pôvabného, predstavujúceho xerotermnú kvetenu). Chotínske piesky - západ (pri prírodnej rezervácii, výskyt suchomilných rastlín a teplomilných živočíchov, niektoré sú z nich vzácne a kriticky ohrozené) a Dlhá mokraď (regulovaný tok Žitavy so svojráznou flórou charakteristickou pre Podunajsko).  

Významné je tunajšie vinohradníctvo na južných svahoch pahorkov severne od obce. Na piesčitej pôde sa vínnej réve dobre darí a dorába sa tu víno výbornej kvality. Pôvodne samorodné odroby révy (napr. Otelo, Izabela a pod.) boli v 1. polovici 20. storočia nahradené jej kultúrnymi odrodami (Müllerr-thürgau, svätovavrinecké, rizling a pod.)

Chotín sa stal známym aj za hranicami Slovenska svojimi archeologickými nálezmi, zachovalou unikátnou prírodou, výrobou kvalitného vína a významnou históriou. Na tieto danosti by mala obec v budúcnosti naviazať pri hľadaní novej prosperity.