• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Všeobecne záväzné nariadenia

3/2017 VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Chotín
(315.97 kb)
2 /2017 VZN o určení miesta a čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec Chotín
(291.07 kb)
1/2017 VZN o podmienkach dotácií z prostriedkov obce Chotín
(911.53 kb)
3/2016 , ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (opatrovateľská služba).pdf
(278.7 kb)
2/2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chotín na rok 2017
(525.78 kb)
1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotín
(710.88 kb)
6/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chotín
(572.65 kb)
5/2015 VZN, o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Chotín
(510.57 kb)
4/2015 VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom Centre na území obce Chotín
(532.44 kb)
3/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN a jeho Prílohy č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci CHOTÍN
(53.9 kb)
2/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chotín
(77.68 kb)
1/2015 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN
(208.76 kb)
2/2014 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chotín
(400.87 kb)
1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
(54.23 kb)
3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
(126.73 kb)
1/2012 VZN o zneškodňovaní žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
(40.15 kb)
2/2011 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu
(45.82 kb)
9/2008 VZN o podmienkach držania psov na území
(41.15 kb)
2/2008 VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu) o vyhlásení záväzných častí územného plánu
(32.12 kb)
1/2000 VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
(869.71 kb)