• UDALOSTI
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KONTAKT
 • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Daň z nehnuteľností na rok 2016

Daň z nehnuteľností na rok 2016Referát daní a poplatkov

Helena Tanka
e-mail: ocu.chotin@pnet.sk
Tel.:0911 321 715

Kalendár daňovníka pre rok 2016:

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 • v termíne do 31. 1. 2016 podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za výherné prístroje a k dani za nevýherné hracie prístroje a to za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol daňovník v roku 2015 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod., za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz neboli správcovi dane priznané

 • do 30 dní od vzniku skutočnosti - zmena adresy, zmena mena a pod. oznámiť správcovi

Pre rok 2016 sú sadzby dane určené takto:

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

Základ dane

     Správca dane ustanovuje na území obce Chotín hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

          Predmet dane z pozemkov

     Hodnota pozemku za m2 v eurách

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

  0,6091 €/m2

 1. trvalé trávne porasty

  0,1520 €/m2

 1. záhrady

  1,86     €/m2

 1. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

Podľa predloženého platného znaleckého posudku

 1. rybníky s chovom rýb a hospodársky užívané vodné plochy

Podľa predloženého platného znaleckého posudku

 1. zastavané plochy a nádvoria

  1,86     €/m2

 1. stavebné pozemky

18,59     €/m2

 1. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

  1,86     €/m2

                                                                  

     Sadzba dane

     Správca dane určuje pre pozemky na území obce Chotín ročnú sadzbu dane z pozemkov:

                Predmet dane z pozemkov

               Ročná sadzba dane v %

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

0,35 %

 1. záhrady

0,30 %

 1. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,30 %

 1. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a hospodársky užívané vodné plochy

0,30 %

 1. stavebné pozemky

0,30 %

D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

Sadzba dane

Správca dane určuje na  území obce Chotín  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:

                     Predmet dane zo stavieb

     Ročná sadzba dane za m2

                   v eurách

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

funkciu pre hlavnú stavbu

0,13 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

stavby pre vodné hospodárstvo

0,20 €

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov

na individuálnu rekreáciu

0,27 €

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby

hromadných garáží a stavby určené alebo používané na

tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,23 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie

vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,60 €

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným

podnikaním a so zárobkovou činnosťou

1,03 €

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

0,40

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok  za podlažie

0, 070 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

                                                         

                                                         

D A Ň   Z  B Y T O V

 

Sadzba dane

     Správca dane určuje na území obce Chotín ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:

Predmet dane z bytov

Ročná sadzba dane za m2

v eurách

a, byty

0,13 €

b, nebytové priestory

0,13 €

  


Zníženie dane z nehnuteľností:

 Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške:

 • 50 % z daňovej povinnosti   na stavby  na bývanie a na byty vo vlastníctve občano s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým  zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • 50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov starších ako 75 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 • Ak predmet zníženia dane podľa predchádzajúcich bodov je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie.

Predpokladom zníženia je uplatnenie žiadosti v termíne do 31. 1. 2016.


Sadzba dane za psa:

 • Za jedného psa na 3,50 € na kalendárny rok

Zoznam aktualít

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zámer predaja majetku obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a
Konsolidovaná výročná správa obce
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. decembra 2017
Zámer predaja majetku obce
Ringató
Pozvánka na Vianočný program/Meghívó Karácsonyi műsorra
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
1 2 3 4 [>]