• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo I.

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku už boli tiež potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.  Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané (napr. vírus A/H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8 (ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe) však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka.  Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je nutné:

-       vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,

-       čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,

-       ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice ( ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať :

-        zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

-       v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Nutné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto treba v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku vyhľadať lekársku pomoc!

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na nasledujúcich stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk

Informácia pre osobu, ktorá bola v úzkom kontakte s vtákom chorým alebo podozrivým na ochorenie na vtáčiu chrípku A/H5N8

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Aj na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.  Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo  zaznamenané aj v minulosti (napr. vírus A/H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8 (ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe) však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Nutné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto treba v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku vyhľadať lekársku pomoc!

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na nasledujúcich stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk

Informácia pre osoby vykonávajúci zásah v ohnisku nákazy

            V súvislosti s aktuálnou situáciou vo výskyte aviárnej influenzy v okrese Komárno si Vás dovoľujeme informovať o opatreniach, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť u osôb prichádzajúcich v rámci výkonu svojich pracovných úloh  do kontaktu s chorým, resp. uhynutým vtáctvom z hľadiska ochrany  ich zdravia. Napriek skutočnosti, že doposiaľ nebol potvrdený prenos vírusu A/H5N8 na človeka perspektívne nie je možné takúto možnosť vylúčiť.

            Pri manipulácii s chorým, resp. uhynutým vtáctvom sa žiada zabezpečiť a prísne dodržiavať používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len „OOPP“) tak, aby bola vylúčená možnosť kontaktu slizníc a nechránenej pokožky s vírusom. Jedná sa najmä o ochranné rukavice, ochranu dýchacích ciest (odporúča sa jednorazový respirátor FFP3), jednorazový ochranný overal (materiál tyvek), nepremokavú obuv, okuliare, event. tvárový štít. V prípade, že by boli použité iné ako jednorazové OOPP je nevyhnutné ich po použití dekontaminovať.  Použité OOPP je nutné následne likvidovať ako nebezpečný odpad.

            Zároveň sa žiada zabezpečiť pre tieto osoby alkoholový dezinfekčný roztok na ruky za účelom vykonávania dezinfekcie rúk.

            Na plošnú dezinfekciu sú odporúčané dezinfekčné prípravky na báze chlóru.

            V prípade že boli osoby  priamo vystavené riziku nákazy (napríklad pri porušení celistvosti OOPP) je nevyhnutné vykonať nasledovné opatrenia:

- sledovať svoj zdravotný stav po dobu 10 dní

- vykonávať meranie telesnej teploty 2x denne počas 10 dní,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) na tel. č.  0911 173 356 alebo 0911 305 651.

            Upozorňuje sa, že v prípade vzniku príznakov ochorenia je nevyhnutné realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla, odber krvi), preto je nutné vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr.

Informácia pre osobu, ktorá bola v úzkom kontakte s vtákom chorým alebo podozrivým na ochorenie na vtáčiu chrípku A/H5N8

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Aj na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.  Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo  zaznamenané aj v minulosti (napr. vírus A/H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8 (ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe) však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Nutné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto treba v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku vyhľadať lekársku pomoc!

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na nasledujúcich stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk

Informácia pre osobu, ktorá bola v úzkom kontakte s vtákom chorým alebo podozrivým na ochorenie na vtáčiu chrípku A/H5N8

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Aj na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.  Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo  zaznamenané aj v minulosti (napr. vírus A/H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8 (ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe) však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Nutné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto treba v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku vyhľadať lekársku pomoc!

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na nasledujúcich stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk

Informácia pre osobu, ktorá bola v úzkom kontakte s vtákom chorým alebo podozrivým na ochorenie na vtáčiu chrípku A/H5N8

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Aj na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.  Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo  zaznamenané aj v minulosti (napr. vírus A/H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8 (ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe) však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom,

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Nutné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto treba v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku vyhľadať lekársku pomoc!

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na nasledujúcich stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk

Zoznam aktualít

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Zámer predaja majetku obce
Meghívó/Pozvánka
Žiadosť o stavebné povolenie stavby " Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín" pre stavebníka CHEM-UNIO spol. s.r.o., 946 31 Chotín č. 525
Felhívás / Výzva
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno
1 2 3 [>]