• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. augusta 2017

Starosta Obce Chotín

                             

                     ____________________________________________________

                               Pozvánka

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec !

           

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

33.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chotín,

ktoré sa uskutoční dňa  24. augusta 2017 ( štvrtok ) o 18,00 hod. v budove Obecného

úradu v Chotíne v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia:                                                                                                                 

1.      Otvorenie.  

2.      Schválenie programu.

3.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4.      Kontrola uznesení.

5.      Zmena rozpočtu.

6.      Počet tried v MŠ na školský rok 2017/2018.

7.      Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chotín za

       1. polrok 2017.

8.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Chotín na 2. polrok 2017

9.     VZN 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Chotín

10.   Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu.

11.   Rôzne.

12.   Diskusia.

13.   Záver.

    

V Chotíne,  17.08.2017.                          Ing. František Magyari v.r.

                                                                                              Starosta obce

Zoznam aktualít

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Zámer predaja majetku obce
VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctva Obce Chotín/
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. augusta 2017
Meghívó/Pozvánka
Žiadosť o stavebné povolenie stavby " Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín" pre stavebníka CHEM-UNIO spol. s.r.o., 946 31 Chotín č. 525
Felhívás / Výzva
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
1 2 3 [>]