• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017

Starosta Obce Chotín

                             

                     ____________________________________________________

Pozvánka

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec !

           

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

35.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chotín,

ktoré sa uskutoční dňa  30. októbra 2017 (pondelok) o 18,00 hod. v budove Obecného

úradu v Chotíne v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia:                                                                                                                 

1.      Otvorenie.  

2.      Schválenie programu.

3.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4.      Kontrola uznesení.

5.      Sociálny príspevok dôchodcom.

6.     Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu.

7.      Rôzne.

8.      Diskusia.

9.      Záver.

    

          V Chotíne,  24.10.2017                                     Ing. František Magyari v.r.

                                                                                              Starosta obce

Zoznam aktualít

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Zámer predaja majetku obce
Meghívó/Pozvánka
Žiadosť o stavebné povolenie stavby " Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín" pre stavebníka CHEM-UNIO spol. s.r.o., 946 31 Chotín č. 525
Felhívás / Výzva
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno
1 2 3 [>]